Sommerferiesv°mning 0. - 4. klasse - Aflyst i 2020 pga. Covid-19